REGULAMIN SZKOLEŃ organizowanych przez ONE House sp. z o.o.

1. Organizator szkolenia

a. Organizatorem szkolenia jest ONE House Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Goraszewskiej 23, w Warszawie, 02 – 910, zarejestrowana przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla m. st. Warszawy pod numerem KRS: 0000455576, NIP: 5272691848

b. Sprzedaż biletów na szkolenia następuje za pośrednictwem serwisu internetowego Evenea www.evenea.pl , którego właścicielem jest EventLabs Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydziale XII Gospodarczym KRS pod numerem 0000323662, NIP: 5213529520, REGON: 141794203

2. Szkolenia

a. ONE House Sp. z o. o. organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie www.one-house.pl
b. ONE House Sp. z o. o. organizuje kurs po skompletowaniu grupy (min. 5 osób) i zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca realizacji szkolenia, gdy nie zgłosi się minimalna wymagana liczba uczestników. Liczba miejsc na szkolenia jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy zapisani na szkolenie, w przypadku gdy nie będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym poinformowani drogą mailową, najpóźniej na dwa dni poprzedzające szkolenie.
c. Uczestnicy zapisani na szkolenie, w przypadku gdy będzie się ono odbywać planowo, zostaną o tym poinformowani drogą mailową, najpóźniej na dwa dni poprzedzające szkolenie.

3. Zgłoszenie uczestnictwa

a. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do ONE House Sp. z o.o. korzystając z formularza online umieszczonego na stronie www.one-house.pl lub bezpośrednio przez serwis internetowy www.evenea.pl.
b. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego lub mailowego uzgodnienia tego z ONE House Sp. z o.o.
c. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, ONE House Sp. z o. o. potwierdzi chęć uczestnictwa z zamawiającym. Uzyskanie potwierdzenia uczestnictwa jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania płatności.

4. Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

a. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić do ONE House Sp. z o. o. w formie pisemnej (e-mail: biuro@one-house.pl ). Brak odwołania zgłoszenia powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
b. Zamawiający w sytuacji zdarzeń losowych uniemożliwiających udział w szkoleniu ma prawo do rezygnacji ze szkolenia nie później niż 2 dni przez organizowanym wydarzeniem, zachowując prawo do zwrotu kosztów szkolenia – po odliczeniu prowizji którą organizator ponosi na rzecz portalu evenea.pl.
c. W każdym czasie Zamawiający na szkolenie może wyznaczyć innego uczestnika szkolenia, za którego bierze pełną odpowiedzialność.

5. Zmiany terminu szkolenia

a. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwołania szkolenia w terminie najpóźniej 2 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia.
b. Organizator, w wypadku odwołania szkolenia informuje o tym fakcie Zamawiającego. Organizator poinformuje również Zamawiającego o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia. Nowy termin szkolenia wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego. W przypadku odwołania lub zmiany terminu szkolenia i nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego na nowy termin szkolenia, Zamawiający zachowuje prawo do żądania zwrotu wpłaconej kwoty.

6. Ceny szkoleń i warunki płatności

a. Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków (przerwy na kawę, obiad), chyba, że opis szkolenia stanowi inaczej. Nie obejmują kosztów zakwaterowania, dojazdu, parkingów.
b. Zamawiający otrzyma od Organizatora fakturę proforma w postaci pliku PDF po dokonaniu zamówienia w serwisie Evenea.pl poprzez odznaczenie odpowiedniego formularza w systemie, lecz przed dokonaniem płatności w przypadku płatności off line.
c. Faktura VAT w postaci pliku PDF przesyłana jest elektronicznie do Zamawiającego po dokonaniu płatności zarówno w przypadku płatności on line jak i off line o ile Zamawiający odznaczy odpowiednie pole w formularzu.

7. Certyfikaty

a. Uczestnictwo w szkoleniu zostanie potwierdzone odpowiednim Certyfikatem, który otrzyma każdy uczestnik.
b. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest uczestnictwo w co najmniej 80% czasu trwania szkolenia.

8. Ochrona danych osobowych

a. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Zgłaszającego na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych ONE House sp. z o. o., zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie przez ONE House Sp. z o. o. swych danych osobowych w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych oraz sprawozdawczości. Na zasadach przewidzianych przepisami ww. ustawy Zgłaszający ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

9. Reklamacje

a. Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do ONE House Sp. z o. o. najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
b. ONE House Sp. z o. o. winna rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania i w tym terminie odpowiedzieć na nią drogą e-mailową.

10. Postanowienia końcowe

a. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.