Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo, jeśli zamieszczą Państwo w swoim CV poniższą klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych, będziemy mogli przetwarzać Państwa dane osobowe również w rekrutacjach prowadzonych w przyszłości. Jeśli nie zamieszczą Państwo tej klauzuli nie będziemy mogli wykorzystywać Państwa danych w przyszłych rekrutacjach. Wykorzystamy je jedynie na potrzeby aktualnie prowadzonych rekrutacji. Informacje o tym jak przetwarzamy Państwa dane znajdują się poniżej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ONE House sp. z o.o. moich danych osobowych, w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) przez okres najbliższych 3 lat. Brak wyrażenia ww. zgody spowoduje, że dane zostaną usunięte po zakończeniu trwającego procesu rekrutacyjnego.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) ONE House sp. z o.o. podaje następujące informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest ONE House sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455576, NIP: 5272691848, REGON: 146613100, gdpr@one-house.pl.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych obecnie i w przyszłości przez Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 1. Odbiorcy danych

Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne; Administrator korzysta wyłącznie z podmiotów należących do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które zapewniają zgodność swojego działania z RODO.

 1. Czas przechowywania danych

Dane osobowe Administrator przechowuje przez okres 5 lat od ich zebrania – jeżeli kandydat na pracownika wyraził stosowną zgodę. Jeśli zgoda nie została wyrażona, dane osobowe są usuwane niezwłocznie po zakończeniu danego procesu rekrutacji.  

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu wykonania powyższych praw mogą Państwo skontaktować się z Administratorem.

Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji, która opierałaby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 1. Informacja o dobrowolności lub konieczności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwe będzie wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych.